1. Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

  İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), AYGEN Yazılım Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) ve Şirket tarafından sunulan “web siteleri ve mobil uygulamaları” (“Uygulama”) kullanan kişiler (“Kullanıcı”) arasındaki hukuki ilişkileri düzenler.

 2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  2.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı tarafından sunulan bilgilerde değişiklik olması halinde Kullanıcı, güncel bilgileri Şirket’a en kısa sürede vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve Uygulama’dan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

   

  2.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Uygulama’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder.

   

  2.3 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara ve ahlaka uygun faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

   

  2.4 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Uygulama üzerinden yahut diğer uygun kanallardan (e-posta, telefon, uzaktan erişim vb.) sağlanacaktır.

   

  2.5 Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar tarafından Uygulama’ya sunulan iletişim bilgilerini ticari ileti göndermek için toplu olarak işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

   

  2.6 Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden iletişim araçları (forum, mesajlaşma veya sohbet araçları vb.) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka ve ahlaka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçları üzerinden ürün ve hizmet satışı yapmayacağını, iletişim kurulan tarafın rızası olmaksızın ticari iletiler göndermeyeceğini, diğer kullanıcıların güvenliğini ya da kişisel verilerinin gizliliğini tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunmamayı, hukuka ve ahlaka aykırı içerik (suç teşkil eden, fikri mülkiyet ihlaline konu olan, ticari sır niteliğinde olan içerikler) paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Şirket’in bu araçlar ile yapılan iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

   

 3. Ödeme

  3.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Şirket tarafından belirlenen ücretleri, belirlenen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

   

  3.2 Uygulama’dan ücret ödenmeden yararlanılabilmesi için Şirket ücretsiz üyelik de sunabilir. Ücretsiz üyeliğin sağladığı faydalar Şirket tarafından herhangi bir bildirim olmadan değiştirilebilir. Şirket, önceden yapacağı yazılı bir bildirim ile bu üyelik tipini kaldırılabilir.

   

  3.3 Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olması sırasında, farklı ücretler karşılığında alternatif paketler sunabilir. Kullanıcı, kullandığı üyelik paketini Uygulama üzerinden değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Paketlerde Şirket tarafından özellik, fiyat ya da ödeme koşullarında değişiklikler yapılabilir.

   

  3.3 Şirket, sunduğu alternatif paketlerde özellik, ücret ve ödeme koşullarında değişiklik yapması halinde Kullanıcı yazılı olarak bilgilendirilir. Kullanıcı’nın mevcut paketinin kullanım süresinin dolmasının ardından değişiklikler Kullanıcı’ya yansıtılır.

   

  3.4 Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe var olan üyelik paketinin sonunda karşılanacaktır.

   

  3.5 Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

   

  3.6 Kullanıcı tarafından paketin süresinin bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her süre bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir. Üyeliğin bir ödeme aracısı (Google Play Store, App Store vb.) ile aktifleştirilmesi halinde, otomatik yenileme konusunda bu ödeme aracısının şartları geçerli olacaktır.

   

  3.7 Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler; üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

   

 4. Fikri Mülkiyet Hakları

  4.1 Uygulama üzerindeki her türlü fikri ve sinai haklar, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir.

   

  4.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Uygulama üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Uygulama içindeki veriler ile işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.

   

 5. Sorumluluğun Reddi

  5.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket; Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, bütünlüğü, güvenilirliği, Uygulama’ya erişimin hiçbir kesinti olmaksızın sağlanacağı ya da Uygulama’nın hata barındırmadığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

   

  5.2 Şirket Uygulama’ya erişimin kesintisiz olması için gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Kullanıcı da; teknik sebepler, regülatif nedenler ya da sair sebeplerle erişim kesintisi yaşanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Uygulama’ya erişim için gerekli teknik altyapıya sahip olduğunu ve kendi altyapısından kaynaklı kesintiler ve erişim sıkıntılarından sorumlu olduğunu kabul eder.

   

  5.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

   

  5.4 Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, Kullanıcı tarafından yüklenen içerikler ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.

   

  5.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarar ve tazminat talebinden sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halde ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

   

 6. Gizlilik ve Güvenlik

  6.1 Sözleşme, Şirket tarafından yayınlanan Gizlilik Bildirimi metni ile ayrılmaz bir bütündür. Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan ya da otomatik sistemlerle elde edilen Kullanıcı’ya ilişkin bilgi ve verileri bu Gizlilik Bildirimi uyarınca işleyecektir.

   

  6.2 Şirket, Kullanıcı’larına ait bilgilerin güvenli ve gizliliğe uygun bir şekilde tutulmasına azami özen gösterir.

   

  6.3 Kullanıcı, Uygulama’ya giriş yapmak için telefon numarası, e-posta, kullanıcı adı veya şifre gibi giriş bilgileri kullanır. Şifre de dahil olmak üzere bu bilgilerin korunması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın ihmali ile giriş bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması ve Uygulama’da bu sebeple yetkisiz işlemler yapılması halinde, sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

   

  6.4 Kullanıcı, Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’nın işlerliğine yahut diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasına engel olacak veya bu kişilere zarar verecek faaliyetlerde bulunmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

   

 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

  7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, Uygulama üzerinden üyelik oluşturması ya da ödeme yapması gibi haller Sözleşme’nin elektronik ortamda kabulü anlamına gelir.

   

  7.2Sözleşme’nin tarafları, 14 gün öncesinde yapılan yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

   

  7.3 Taraflardan birinin Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bu bildirimi Şirket’ın yapması halinde, aykırılık giderilene kadar Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi askıya alınabilir ya da sınırlandırılabilir.

   

  7.4 Kullanıcı tarafından haklı bir gerekçe olmadan Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’ya hizmet süresinin kalanı için para iadesi yapılmaz.

   

  7.5 Şirket, eğer sözleşmeyi Kullanıcı’nın hukuka ya da ahlak kurallarına aykırı davranışı sebebiyle feshederse, herhangi bir bildirime ihtiyaç duyulmaksızın Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi sonlandırılabilir ya da üyeliği silinebilir.

   

 8. Diğer Hükümler

  8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

   

  8.2 Sözleşmede Şirket tarafından değişiklikler yapılabilir. Yapılacak esaslı değişiklikler en az 7 gün önce yazılı olarak Kullanıcı’ya bildirilir. Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmaya devam etmesi, yeni hüküm ve koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

   

  8.3 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

   

  8.4 Şirket tarafından, Sözleşme uyarınca yapılacak yazılı bildirimler, Uygulama içinden, Kullanıcı tarafından sunulan e-posta adresi ya da telefon numarası aracılığıyla yapılabilir.

   

  8.5 Taraflar arasında gerçekleşecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıklar hakkında İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.